پشتيبان جهان پمپ 09101225302

محصولات سه فاز و 380 ولت ميباشد