پشتيبان جهان پمپ 09101225302
نیاز به کمک دارید؟
وات ساپ
سلام! پيام يادرخواست مورد نيازخودرا ارسال فرماييدتادراولين فرصت باشما تماس گرفته شود
     یادآوری :

کلیه محصولات جهان پمپ 380 ولت و سه فاز می باشد .

ضمنا این واحد صنفی هیچگونه اطلاعاتی در مورد پمپ کف کش و پمپ شناور تک فاز ندارد.